ગંઠોડા

26 Nov ગંઠોડા

ગંઠોડા ને પીપરીમૂળ પણ કહેવાય છે. પીપરીમૂળ સ્વાદે તીખું, તાસીરે ગરમ, પચવામાં હલકું, ઉત્તમ કફહર અને વાત્તહર તેમજ પાચક છે. તે બરોળના રોગ, પેટનો આફરો, ઉધરસ, શ્વાસ, શરદી, ક્ષય આદીમાં ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.