ખસખસ

26 Nov ખસખસ

ખસખસ અંગ્રેજી ભાષામાં પોપી બીજ તરીકે જાણીતા છે. આ ઔષધિનો ઉપયોગ ભારતીય વાનગીઓમાં અને આયુર્વેદિક દવાઓની તૈયારીમાં થાય છે. તે ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ કોસ્મેટિક્સ બનાવવા અને પીવાના પાણીને સુગંધિત બનાવવા માટે થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.