ખલેલાં

26 Nov ખલેલાં

ખલેલા એ ખજૂર જાતિનું જ ફળ છે. ખલેલાના ફળમાં ઠળીયો મોટો અને જરાક જેટલો ગર્ભ હોય છે. જેનો સ્વાદ મીઠો હોય છે. હાલ જે લાલ કે પીળી ખારેક મળે છે તે પણ ખલેલા તરીકે ઓળખાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.