કોટન કેન્ડી

26 Nov કોટન કેન્ડી

કોટન કેન્ડી કે જે બુઢી કે બાલ તથા સૂતરફેણી તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે કેવળ ખાંડમાંથી બને છે.પરતું તેને બનાવવા માટે એક સ્પેશિયલ મશીન આવે છે. જેની મદદથી કોટન કેન્ડી બને છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.