કેરી

26 Nov કેરી

કેરી ખુબ જ રસાળુ ફળ છે. તે ફળોનો રાજા છે. તેની કુલ 11 પ્રજાતિ છે જેમ કે કેસર,લંગડા,રાજાપુરી,સુન્દરી વગેરે.તેનો સ્વાદ મીઠો અને થોડો ખાટો હોય છે.પાકી કેરીમાં રેચક ગુણ હોવાથી મળને સાફ કરે છે. કબજીયાત મટાડે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.