કાચા કેળા

26 Nov કાચા કેળા

મૂસા જાતિમાં સમાવિષ્ઠ ઘાસ વર્ગના છોડને કેળ કહેવામાં આવે છે અને આ વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્પાદિત ફળને સામાન્ય રીતે કેળાં કહેવામાં આવે છે. મોટાભાગે કાચા કેળાનો ઉપયોગ લોકો શાક બનાવવા અને વેફર્સ બનાવવા કરતાં હોય છે. કાચા કેળામાં પ્રોબાયોટિક પણ હોય છે તેથી તે પાચનતંત્ર માટે પણ ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.