કરમદા

26 Nov કરમદા

કરમદાંનાં ફળ ખાવામાં ગરમ હોય છે. કરમદાંનાં પાકાં ફળ મીઠાં અને કાચાં ફળ ખાટાં હોય છે. તે સલાડ તરીકે કે તેની ચટણી બનાવી શકાય છે. કરમદામાં ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં વિટામિન C આવેલું હોય છે. તેમજ હિમોગ્લોબિંન સારી માત્રામાં રાહેલું હોય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.