કટગૂંદી

26 Nov કટગૂંદી

તેના ફળ નારંગી રંગના, ગુંદા કરતાં નાના પણ સ્વાદે વધુ મીઠા હોય છે. કટગૂંદીને વનગૂંદી પણ કહે છે. તે કફ કાઢનાર અને ફેફસાના બધા દર્દોમાં ઉપયોગી છે. તેમજ સુકી ખાંસી, ઝાડા વગેરેમાં પણ ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.