એલચી દાણા

26 Nov એલચી દાણા

લીલી એલચીના દાણાને ચાંદીના વરખ અને ફુદીનાથી કોટિંગ કરીને બનાવવામાં આવતો આ મુખવાસ એલચી દાણા તરીકે ઓળખાય છે. એક માઉથ ફ્રેશનર તરીકે આનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે, તે ખોરાકનો પાચન કરવામાં અને જમ્યા બાદ મુખને સુંગધી કરવામાં મદદરૂપ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.