ઇજમેટ ફૂલ

26 Nov ઇજમેટ ફૂલ

ઈજમેટના ફૂલ એ કૃત્રિમ રીતે કે ફુદીનાના મીંજ કે બીમાથી બનાવવામાં આવે છે. તે સફેદ કે પારદર્શક સ્ફટિકના રૂપમાં હોય છે. જે ઘન સ્વરૂપે હોય છે પણ તેને ઓગળતા વાર લગતી નથી. તે અનેક વાંગીઓમાં અને પાનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.