આજીનોમોટો

26 Nov આજીનોમોટો

અજીનોમોટો એ એક બ્રાન્ડ નામ છે. તેનું નામ મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ છે અને તેનો સ્વાદ ઉમામી છે અને એ સામાન્ય મીઠાની જેમ મીઠું છે. મોટે ભાગે ચાઈનીઝ વાનગીઓ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.