આંબામોર

26 Nov આંબામોર

આંબા હળદરમાં સોજો ઘટાડવાની અને બેક્ટેરિયા સામે લડવાની ગજબ તાકાત હોય છે. આથી શરીરમાં પાચનતંત્રને લગતા કોઈપણ રોગને દૂર કરવાની તે ક્ષમતા ધરાવે છે. વળી તે લોહીને પણ શુદ્ધ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.